Podmienky používania webovej stránky

 1. Spoločnosť BookingTatry s.r.o., Mlynčeky 58, Mlynčeky 059 76, IČO: 52825027, IČ DPH: 2121157984, ( ďalej len “prevádzkovateľ ”) garantuje ochranu a bezpečnosť zverejnených osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len “GDPR” ) a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien.
 2. Pri ukladaní webových stránok bookingtatry.sk, vilaaurora.sk, vilakotlina.sk, oldmill.sk, môže dochádzať k ukladaniu cookies súborov (malé súbory zabezpečujúce sledovanie aktivity užívateľa) na elektronickom zariadení, na ktorom užívateľ k týmto stránkam pristupuje. Podmienky ukladania a spracovávania cookies sú nasledovné:
 3. Užívateľ má vždy možnosť vyjadriť svoj súhlas alebo odmietnuť ukladanie cookies súborov a to nastavením svojho webového prehliadača – povolením alebo naopak odmietnutím ukladania cookies.
 4. V prípade udelenia súhlasu (povolenia cookies) môžu byť na elektronickom zariadení užívateľa ukladané:
  1. dočasné súbory cookies, ktoré sa pri vypnutí internetového prehliadača užívateľa automaticky vymažú,
  2. dlhodobé súbory cookies, ktoré v internetovom prehliadači užívateľa zostávajú zachované aj po vypnutí zariadenia, pomocou ktorého užívateľ pristupuje k webovým stránkam bookingtatry.sk, vilaaurora.sk, vilakotlina.sk, oldmill.sk (tieto cookies môže užívateľ kedykoľvek vymazať a po niekoľkých týždňoch alebo mesiacoch sa vymažú aj automaticky).
 5. Svojím súhlasom užívateľ zároveň povoľuje, aby prevádzkovateľ súbory cookies využil na vlastné evidenčné alebo štatistické účely, a na účely cielenej reklamy partnerov, s ktorými má uzatvorené osobitné dohody o zobrazovaní reklamy na webstránkach. Súhlas užívateľa trvá po dobu zachovania nastavení jeho internetového prehliadača. Zmenou nastavení internetového prehliadača užívateľa alebo zákazom používania súborov cookies súhlas užívateľa zaniká.
 6. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za ukladanie súborov cookies na internetových stránkach tretích osôb, alebo využitie súborov cookies uložených na koncovom zariadení užívateľa tretími osobami.
 7. V prípade odmietnutia súhlasu (odmietnutia cookies vo webovom prehliadači) prevádzkovateľ nemôže garantovať úplnú funkčnosť webových stránok bookingtatry.sk, vilaaurora.sk, vilakotlina.sk, oldmill.sk.
 8. ZABEZPEČENIE WEBSTRÁNKY . Webstránka bookingtatry.sk, vilaaurora.sk, vilakotlina.sk, oldmill.sk používa pri akomkoľvek pripojení užívateľa a prenose akýchkoľvek údajov šifrované pripojenie SSL, ktoré znemožňuje prístup tretích osôb k prenášaným údajom počas ich prenosu na internete a pozmeňovanie takýchto údajov tretími osobami. Databázy prevádzkovateľa obsahujúce osobné údaje sú chránené šifrovaním a neverejnými prístupovými údajmi v súlade s najmodernejšími technickými štandardmi.
 9. KONTAKTNÉ ÚDAJE. Užívateľ pri svojej návšteve a ďalšom používaní webových stránok bookingtatry.sk, vilaaurora.sk, vilakotlina.sk, oldmill.sk môže kontaktovať prevádzkovateľa a poskytnúť mu svoje osobné údaje na účely spätného kontaktovania.
 10. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Právnym základom spracúvania údajov poskytnutých užívateľom je v takomto prípade oprávnený záujem prevádzkovateľa kontaktovať užívateľa a poskytnúť prípadné odpovede alebo poradenstvo.
 11. Osobné údaje, ktoré môže užívateľ poskytnúť prevádzkovateľovi, sú:
  1. o meno a priezvisko (nevyhnutné)
  2. o emailová adresa (nevyhnutné)
  3. o telefónne číslo (nevyhnutné)
 12. ÚČEL. Účelom spracovania osobných údajov užívateľa je spätné kontaktovanie užívateľa.
 13. TRVANIE SPRACÚVANIA. Osobné údaje budú spracúvané iba na nevyhnutnú dobu počas komunikácie s užívateľom.
 14. SPRÁVNOSŤ. Dobrovoľným poskytnutím osobných údajov užívateľ prehlasuje, že poskytnuté údaje sú správne, pravdivé a aktuálne.
 15. NEWSLETTER. Užívateľ – dotknutá osoba pri svojej návšteve a ďalšom používaní webových stránok bookingtatry.sk, vilaaurora.sk, vilakotlina.sk, oldmill.sk môže prevádzkovateľovi poskytnúť svoje osobné údaje. K poskytnutiu osobných údajov užívateľa môže dôjsť pri dobrovoľnej registrácii k odberu newsletteru za pomoci takej e-mailovej adresy, z ktorej možno určiť jeho totožnosť, alebo pri dobrovoľnom vyplnení kontaktného formulára spojeného s vybraným obsahom webových stránok.
 16. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Nevyhnutnou podmienkou spracúvania osobných údajov užívateľa prevádzkovateľom na účel zasielania newsletteru je udelenie súhlasu užívateľa so spracúvaním osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu a zasielaním marketingových správ, pričom tento súhlas je jediným právnym základom spracúvania údajov poskytnutých užívateľom (e-mailovej adresy).
 17. Užívateľ na zabezpečenie oprávnenia prevádzkovateľa spracúvať poskytnuté osobné údaje musí vyjadriť svoj súhlas s uchovaním a ďalším spracovaním získaných osobných údajov, v rozsahu nevyhnutnom pre dosiahnutie účelu stanoveného v tomto článku.
 18. TRVANIE SÚHLASU. Súhlas užívateľa podľa predošlého odseku nadobúda platnosť okamihom dobrovoľného poskytnutia súhlasu zaškrtnutím príslušného políčka v online alebo offline formulári a trvá po dobu do odvolania súhlasu užívateľom. Prevádzkovateľ má právo spracúvať poskytnuté údaje počas trvania súhlasu.
 19. ÚČEL. Účelom spracovania osobných údajov užívateľa je umožnenie odberu ním vyžiadaného newslettru ( informačného letáku ) zasielaním takéhoto newslettru prevádzkovateľa na konkrétne adresy poskytnuté užívateľom, najmä v elektronickej podobe.
 20. SPRÁVNOSŤ. Dobrovoľným poskytnutím osobných údajov užívateľ prehlasuje, že poskytnuté údaje sú správne, pravdivé a aktuálne, v opačnom prípade zodpovedá za prípadnú škodu, ktorú uvedením nesprávnych, nepravdivých alebo neaktuálnych údajov môže prevádzkovateľovi spôsobiť. Užívateľ je povinný nahlásiť prevádzkovateľovi akúkoľvek zmenu svojich poskytnutých osobných údajov.
 21. PRENOS ÚDAJOV A AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE . Osobné údaje užívateľa nebudú zverejnené ani poskytnuté tretím osobám, nebudú prenášané do krajín mimo Európskej únie, ani na základe nich prevádzkovateľ nebude automatizovaným spôsobom prijímať rozhodnutia dôležité pre užívateľa.
 22. POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY. Práva užívateľa v súvislosti s ochranou osobných údajov upravujú najmä ustanovenia článkov 12 až 22 GDPR, v znení neskorších predpisov.
 23. Ako užívateľ máte najmä právo na základe písomnej alebo e-mailovej žiadosti adresovanej prevádzkovateľovi (e-mail: info@bookingtatry.sk) požadovať:
  1. o potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o Vás spracúvané, prístup k Vašim osobným údajom a informáciám o nich, ako aj opravu týchto údajov,
  2. o obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, najmä ak sú nesprávne ,
  3. o vymazanie Vašich osobných údajov, najmä ak pominul účel ich spracúvania alebo ste odvolali súhlas so spracúvaním,
  4. o prenesenie Vašich osobných údajov inému prevádzkovateľovi v štruktúrovanej a strojovo čitateľnej podobe.
 24. Rovnako máte právo písomným oznámením alebo e -mailom (na adresu info@bookingtatry.sk): o kedykoľvek odvolať Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov, s účinnosťou odo dňa doručenia oznámenia, ak sa spracúvanie osobných údajov vykonáva na základe súhlasu, pričom zákonnosť spracúvania pred doručením oznámenia o odvolaní súhlasu bude zachovaná, o ak sa spracúvanie osobných údajov nevykonáva na základe Vášho súhlasu, namietať proti spracúvaniu z dôvodov týkajúcich sa Vašej osobnej situácie alebo ak máte podozrenie, že sa údaje spracúvajú nezákonne .
 25. Máte tiež právo podať Úradu na ochranu osobných údajov, ako dozornému orgánu pre Slovenskú republiku, sťažnosť alebo podnet na prešetrenie spracúvania Vašich osobných údajov.
 26. Práva užívateľa a/alebo člena môžu byť obmedzené, ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného predpisu, ich uplatnením by bola porušená ochrana užívateľa alebo by boli porušené práva a slobody iných dotknutých osôb.

Cookies

V súlade so zákonom č. 351/2011 o elektronických komunikáciach by sme Vás radi upozornili, že náš web bookingtatry.sk, vilaaurora.sk, vilakotlina.sk, oldmill.sk používa cookies. S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít. Ak budete pokračovať v prehliadaní našich stránok, považujeme to za Váš súhlas s ukladaním cookies do Vášho zariadenia. Ak s ukladaním cookies nesúhlasíte, prejdite prosím do nastavenia Vášho prehliadača a vypnite ukladanie cookies.

Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookie?

Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok (napríklad rýchlosť. Webstránky môžu používať aj cookies tretích strán, napríklad pre zobrazovanie relevantnej reklamy návštevníkovi (Google, eTarget).

Ako kontrolovať súbory cookie?

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookie?

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení.